Gi en gave
Hva som skjer når Ånden fyller livet mitt (Johannes 14,15-21)
Pixabay/CCL

Hva som skjer når Ånden fyller livet mitt (Johannes 14,15-21)

Mennesker, syndere som ofte er trege med å forstå Guds vilje og så raske til å glemme Jesus, vi trenger Den Hellig Ånd til å holde ryktet om Jesus varmt og levende i oss. Med Ånden i hjerte vil vi også lettere elske Jesus, Guds bud og vilje.

Hvordan vil hverdagen for Jesu disipler blir når Mesteren ikke lenger er sammen med dem? Hvordan vil det gå med selve troen og kristenlivet når han som troen dreier seg om ikke lenger går ved deres side?

Jesus vet hva som vil skje om kun noen få dager der framme i Jerusalem. Han vet at det venter et kors og at han noen uker senere skal reise tilbake til Himmelen. Derfor bruker han nå anledning til å fortelle disiplene at det finnes gode svar og at hjelp er underveis. De skal ikke bli etterlatte som foreldreløse barn når han forsvinner fra dem. Gud Fader, og Jesus selv skal komme til dem med sin Hellige Ånd.

Dette løftet om et guddommelig nærvær i hverdagen kan vi lese om i Johannes 14,15-21:
«15 Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. 16 Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere. 19 Ennå en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. 20 På den dagen skal dere kjenne at jeg er i min Far, og dere i meg, og jeg i dere. 21 Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Tidligere i kapittel 14 hos Johannes har Jesus sagt at kun han er veien, sannheten og livet. Det finnes mange veier til Jesus, men bare én vei til Gud - troen på Jesus. Og, i versene før denne bibelteksten sier Mesteren at når vi som kristne ber i hans navn, så kan vi vente å få svar.

Livet som kristen
Så fortsetter altså Jesus å undervise disiplene om at kjærlighet og Den Hellige Ånd skal prege og styre livet til en Jesu etterfølger. I versene 15 og 21 snakker Jesus om viktigheten av å holde hans bud. Han sier at den som elsker ham virkelig vil ønske å holde hans bud.

Hva vil det si å «holde» budene? Vi kan fort tenke at det å være en kristen handler om å oppfylle Guds bud, å passe på at vi klarer å holde flest mulig av budene i Bibelen. Vi bør heller tenke at «å holde» handler om å holde for sant, å beholde noe som en skatt. Guds bud og hans vilje representerer en så stor og dyrebar skatt som jeg vil beholde og dermed prøve alt jeg kan å unngå å miste.

Når Jesus oppfordrer oss til å be til ham og lytte til hans ord, så skapes en lydighet som igjen gjør at vi vil holde på Guds ord og vilje som en dyrebar skatt. Vår vilje til å følge Jesu bud og ord avslører i hvilken grad vi elsker ham.

Ånden – veileder og sannhet
Bibelavsnittet fra Johannes 14 er hentet fra den store og lange talen Jesus holdt til disiplene rett før hans siste påske. Flere ganger i kapitlene 14-16 snakker Jesus om Den Hellige Ånd. Han lover at Ånden skal være hos og bli i disiplene. Ånden skal være deres talsmann, forsvarsadvokat og veileder.

For det første omtaler Jesus Den Hellige Ånd som «en annen talsmann». (v.16). Selv er Jesus den første talsmann. Ordet for «talsmann» kan oversettes med «advokat» og «hjelper». En talsmann er tilkalt for å støtte meg. Jesus, som den første talsmann, har til oppgave å forsvare oss overfor den hellige Gud som ikke tåler synd. I sitt første brev skriver disippelen Johannes følgende om Jesus: «Om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.» (1.Joh.2,1). Jesus taler synderes sak, han forsvarer oss overfor den rettferdige og hellige Gud når vi synder.

Ånden, som er den annen talsmann, har til oppgave å snakke om Jesus, bringe hans ord og liv inn i våre hjerter. Mennesker, syndere som ofte er trege med å forstå Guds vilje og så raske til å glemme Jesus, vi trenger Den Hellig Ånd til å holde ryktet om Jesus varmt og levende i oss.

Videre i bibelteksten bruker Jesus uttrykket «sannhetens ånd» (v.17) når han presenterer hvem Den Hellige Ånd er. Han som kom pinsedag er den Ånd som formidler sannheten om mitt liv, om Jesu liv og om frelsen og veien til Gud. Når Ånden formidler sannhet, så betyr det kort sagt at han formidler Jesus til og for oss. Den Hellige Ånd har som oppgave å hjelpe oss til å forstå hva det betyr når Jesus sier at han er «veien, sannheten og livet» (v.6).

Personlig kraft
Jesus ville gjøre disiplene trygge på at noe godt ventet dem når han selv skulle reise tilbake til Gud Far i Himmelen. Jesus ble for noen få år legemlig og fysisk til stede sammen med disiplene. Det forholder seg annerledes med Den Hellige Ånd. Han skal bli hos og i disiplene for alltid. Ånden er ingen upersonlig kosmisk guddommelig kraft. Nei, han er en person som vi kan kjenne. Igjen, å kjenne Ånden er ikke noe annet enn å kjenne Jesus. Nå bor Sannhetens Ånd, «den annen talsmann» i hjertene på de som tror. Vi kjenner Ånden igjen og erfarer den når Jesus blir stor og viktig for oss. Selv er Ånden ikke opptatt av å spille hovedrollen. Hans hovedoppgave består i å gjøre Jesu liv og hans frelsesverk levende, stort og umistelig for oss. Den Hellige Ånd skal gjøre Jesus herlig for menneskene (Joh.16,14).

Jesus fortsetter i bibelteksten med å si at verden ikke kan kjenne og se Ånden. Her betyr «verden» de mennesker som enten hater eller er likegyldige til det som har med Jesus å gjøre. Disse menneskene vil ikke erfare Ånden, nettopp fordi Ånden ikke bor i deres hjerter. Heller ikke de som bekjenner seg som kristne kan se Den Hellige Ånd. Men egentlig er det ikke så merkelig. For, ordet som brukes for «ånd» og «vind», er det samme ord. Ingen kan se vinden. Men vi merker den! Vår kristne tro trenger ikke nødvendigvis være avhengig av å se. Jesus sa en gang til disippelen Tomas: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» (Joh.20,28). Med våre fysiske øyne kan vi verken se Faderen, Sønnen eller Ånden. Likevel tror og bekjenner vi oss til Guds person og hans gjerninger.

Ikke foreldreløse
«Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» (v.18). Dette løftet gir Jesus til disiplene. Det var ikke merkelig at disiplene kjente at uro og angst grep hjertene da det begynte å gå opp for dem at Jesus skulle forlate dem. Jesus beroliger urolige etterfølgere om at Den Hellige Ånds komme vil være bedre for dem enn om han selv hadde blitt igjen på jorden (Joh.16,7).

Det er som Mesteren vil si at det er bedre for hans etterfølgere med en usynlig Frelser og nærværende Ånd, enn en synlig Jesus uten Ånden. Ånden kommer til oss ved dåpen og troen. Når vi sier «ja» til Jesus og blir døpt til den treenige Guds navn, da flytter Den Hellige Ånd inn i hjertene våre. Da er vi ikke lengre foreldreløse. Ved troen og dåpen har vi blitt Guds barn, fått Jesus til bror og Den Hellige Ånd til veileder i troens av og til skiftende og uoversiktlige landskap.

BS 2420

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hva tror du/dere Jesus mener når han sier vi skal "holde" hans ord og bud (v.15.21.23)?
  • Hva ligger i de ulike begrepene som i bibelteksten blir brukt på Den Hellige Ånd?
  • Når og hvordan vet vi at vi har med Den Hellige Ånd å gjøre?
  • Hvorfor mener Jesus det er en fordel for oss kristne at han drog til Himmelen og Ånden kom?

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding