Gi en gave
Valg – hva og hvem skal kristne stemme på?
Pixabay/CCL

Valg – hva og hvem skal kristne stemme på?

Hvilket parti skal jeg stemme på? Som en kristen trenger jeg å stemme med hjertet, og ikke bare ut fra hva som tjener pengeboka mi best. Godt valg!
Noreapastoren, Svein A.Hansen, publ. 4.sept.-21

Hvert andre år kan myndige personer i Norge gå til stemmeurnene for å velge politikere til å representere oss på Stortinget, eller i kommune og fylke.

Når vi nærmer oss politiske valg, bør alle kristne spørre seg hvem som skal få hans og hennes stemme. Men, finnes det en kristen politikk? Bare mennesker kan være kristne. Men definitivt møter vi politiske saker som ikke bare påvirkes av den kristne tro, men også får betydning for den kristne tro sin plass i samfunnet.

Politikk og valg av parti er ikke et bekjennelsesspørsmål, hvor svarene vi gir sier om vi er innenfor eller utenfor kristen tro. Dette tilhører det sekulære/verdslige regiment, hvor fornuften avgjør hvilket standpunkt vi faller ned på. Derfor tar også kristne ulike politiske valg, og prioriterer også ulikt hvilke saker som man mener er ekstra viktige.

GUDS PARTI
Har Gud et parti han ønsker at kristne skal slutte seg til, og stemme på? Her overlates kristne til det vi kan kalle fornuftens område. Hvilket parti som fører en politikk for de mest fornuftige løsninger, det kan og vil kristne tenke ulikt om. To norske partier har et spesielt ansvar for den politikk de velger når man har «kristen» i navnet. (Kristelig Folkeparti og Partiet De Kristne). Disse partiene ønsker ikke å signalisere at de kun er for kristne, men at den politikk de fører har den kristne tro som sitt verdigrunnlag og fundament.

Jeg mener det er viktig at kirker og kirkesamfunn, og ikke minst at prester/pastorer ikke anbefaler å stemme på et konkret politisk parti. Tilhørerne, kirkegjengerne skal slippe å lure på om det er deres åndelige leder eller politikeren som snakker fra talerstolen. Spesielt en som har et åndelig lederansvar må også ha i tankene at hans kirke og menighet favner kristne med ulike politiske farger. Derfor mener jeg det vil være uklokt at en prest/pastor er partipolitisk aktiv.

Kristne generelt bør engasjere seg politisk, og dermed naturligvis også partipolitisk. Som kristne har vi et samfunnsansvar, og skal som troende prøve å skape mest mulig himmel på jord; at våre medmennesker får et best mulig liv, og at begrensede ressurser forvaltes og fordeles på en så rettferdig måte som mulig.

Gud kaller Jesus-etterfølgere til å være gode samfunnsborgere – som ber for og deltar positivt i det samfunnet de lever i. Dette kan vi bl.a. lese ut fra hva Herren Gud sa til jødefolket som var i fangenskap i det hedenske Babylonriket - «Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel: Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! Ta dere hustruer og få sønner og døtre. Og ta hustruer til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre! Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.» (Jeremia 29,4-7)

MENNESKEVERD OG RELIGIONSFRIHET
Selv om det ikke finnes en «kristen politikk», så erfarer vi at noen saker i større grad enn andre har betydning for den kristne tro sin plass i samfunnet. Hvor en kommunal vei skal bygges, eller hvilket nivå formueskatten bør ligge på, nei, det har i liten grad den kristne tro noen spesifikke meninger om.

Mange kristne vil derimot mene at verdispørsmål knyttet til religionsfrihet og menneskeverd bør styre hvilket parti vi bør stemme på. Hvilken politikk fører partiene og politikerne når det kommer til vern om de svakeste av de svake? Politiske beslutninger knyttet til livets begynnelse (bl.a. abort, fosterdiagnostikk), samt livets sluttfase (verdig alderdom og dødshjelp), sier mye om i hvilken grad et politisk parti vil la seg styre av kristne verdier og tanker eller ikke.
Når det gjelder religionsfrihet, så ønsker mange kristne foreldre at deres barn skal ha muligheten å gå på en kristen friskole. Hvordan tenker de politiske partier om støtte til slike skoler, og beskyttelsen disse skolene har mot statlig overstyring av det innholdet som læres?

FORVALTERANSVARET FOR KLODEN
Spørsmål og problemstillinger knyttet til klima og miljøvern har økt i interesse og viktighet de siste årene, uavhengig av hvilket livssyn mennesker bekjenner seg til. Om man ser på seg selv som ateist, humanetiker, kristen eller muslim, så angår klodens helsetilstand oss alle. Vi har kun en planet – og må derfor sammen klekke ut de beste planer for å redde miljøet på kloden. Også her bør kristne engasjere seg, siden Gud har gitt oss et forvalteransvar for den kloden og den naturen han skapte. Men – hvilke klimatiltak som vil være de beste og lureste å støtte, se det finnes det ikke et kristent svar på.

MYNDIGHETENE OG GUD
Til alle tider har det vært ulik grad av samspill eller konflikt mellom kristne og de som styrer et land. Noen kristne kan fristes til å mene at myndighetene som oftest står i et fiendeforhold til Gud og den kristne tro. Vel – uansett i hvor stor eller liten grad de styrende bryr seg om Guds vilje, så ber Bibelen oss om å respektere myndighetene. Det har Paulus sagt noen kloke og velvalgte ord om. Og husk – Paulus skrev disse ordene til kristne som levde under forfølgelse og sterk motstand mot den kristne tro!

«Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg.» (Romerne 13,1-4a)

HVA OG HVEM?
Så – hvilke personer og hvilket parti bør vi som kristne gi vår stemme til ved et valg, enten det gjelder stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg?
Svaret på det spørsmålet avgjøres av hvilke verdier du mener vårt samfunn bør bygge på, samt hvilke saker du mener er de aller viktigste. Så må du spørre deg hvilket parti som du tror har de beste løsningene på de samfunnsproblemene du mener bør prioriteres å løses først.

Når vi velger politisk parti, bør vi heller ikke bare tenke på hva som gagner meg og mine interesser. Partivalg bør avgjøres av hvem du mener best tar vare på svake og utsatte grupper, samt hvilket parti som også har fattige i verden med på sin agenda. Da stemmer du med hjertet, og ikke bare ut fra hva som tjener pengeboka di best. Godt valg!

OPKL 553

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding