Gi en gave
Treenigheten - så vanskelig å forstå!
pixabay/CCL

Treenigheten - så vanskelig å forstå!

Hva med treenigheten? Jeg har forstått det slik at Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er en. Vil det da si at Gud drepte seg selv og sto opp igjen tre dager senere? Men Gud kan jo ikke dø, for Han har jo alltid vært der. Se Salmene 90,2 («Før fjellene ble født og du skapte jorden og jorderike – ja, fra evighet til evighet er du, Gud.») Dette har jeg virkelig vanskelig med å forstå, håper du kan gi meg ett logisk svar ut fra hva Bibelen forteller oss om dette.


Læren om treenigheten er verken lett å forklare eller enkel å forstå. For her møtes Guds visdom og menneskets begrensede mulighet til å forstå Guds tanker. Treenighetslæren er likevel avgjørende for den kristne tro, for å forstå hvem Gud er.

Enighet?
Selve ordet «treenighet» kan få oss til å tenke at dette handler om en «enighet» mellom Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd (DHÅ). Men enheten handler ikke primært om at Faderen, Jesus og DHå har «samme oppfatning», men at de har en enhet seg imellom. Derfor passer egentlig ordet «tre-enhet» bedre på denne relasjonen og læren.

Én Gud
Bibelen lærer oss at Gud er èn (5.Mos.6.4; Mark.12,29). Gud er ett Jeg. Både hans vesen og hans gjerninger er ett. Faderen, Sønnen og DHÅ er altså ikke flere utgaver av arten Gud. Vi har å gjøre med en kristen tro som er mono-teistisk. I islam kan man ikke akseptere Sønnen og Ånden som en enhet med Gud (Allah). På motsatt side møter vi hinduisme med troen på mange guder.

Tankemessig har vi en utfordring på den ene siden å ikke blande sammen Faderen, Sønnen og DHÅ. De er tre personer. På den andre siden skal vi heller ikke adskille det ene (treenige) guddommelige vesen som heter Gud. Gud er kjærlighet. Og, for at kjærligheten ikke bare skal bli et begrep, må den vises gjennom en relasjon. Faderen, Sønnen og DHÅ står i en kjærlighets-relasjon til hverandre. Treenigheten viser på den måten at Gud er kjærlighet.

I spørsmålet som er sendt inn nevnes muligheten at da Jesus døde så drepte Gud seg selv. I egentlig forstand var det Gud Fader og ikke romerne som drepte Jesus på korset. Gudesønnen Jesus døde, men ikke Gud Fader. Himmelen stod ikke tom to dager fra Langfredag til første Påskedag. I Bibelen sies det at Gud (Faderen) reiste Kristus opp fra de døde. Skulle han kunne gjøre det, så kunne Gud Fader selv ikke vært død.

Selv om verken ordene «treenighet» eller «treenhet» forekommer i Bibelen, så møter vi saken flere ganger.
I følgende bibeltekster omtales den treenige Gud som Faderen, Sønnen og Ånden: Matteus 28,19; 1.Kor.12,4-6; 2.Kor.13,13; Efeserne 4,4-6.

Gammel debatt
Kirken måtte tidlig slå fast troen på den treenige Gud. Dette var altså et stort debattema allerede i Oldkirken. Derfor laget oldkirken  noen trosbekjennelser. De mest kjente heter Apostolikum og Nikenum. Den apostoliske bekjennelse brukes hver søndag i gudstjenester både i Den Norske Kirke og i mange frikirker. Disse bekjennelsene er felleskirkelige i den betydning at de aller fleste kirkesamfunn i verden anerkjenner dem som uttrykk for den kristne lære om hvem Gud er. Her bekjenner vi troen på Gud/Fader, Jesus/Sønnen og Den Hellige Ånd.

Hvordan forklare treenigheten på en forståelig måte?
Alle jordiske bilder og sammenlikninger har sine begrensninger. Men, et bilde som jeg synes forklarer treenigheten godt, er bildet med dråpen. Du drypper en dråpe i hånden din, og dermed ligger en dråpe i hånden. Så drypper du en dråpe til ned i hånden. Hvor mange dråper har du nå? Jo, du har både to dråper, men samtidig en dråpe. Uansett hvor mange dråper du drypper i håden, så har du fortsatt en stor dråpe.

OPKL 514

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding