Gi en gave
Jesus bryr seg om våre hverdagsutfordringer (Matteus 8,14-17)
Pixabay/CCL

Jesus bryr seg om våre hverdagsutfordringer (Matteus 8,14-17)

En liten hverdagshistorie fra huset til disippelen Peter, viser oss at vår Herre Jesus har omsorg for enkeltmennesker og bryr seg om hverdagsproblemene våre.
 

Etter at Jesus har blitt døpt av døperen Johannes, begynner han å samle en disippelskare rundt seg. I den nærmeste vennegjengen på 12 disipler, er det Peter som står fram som lederen. Han og de andre disiplene får være vitner til mange store og underfulle gjerninger av Jesus; blant annet helbredelser og demonutdrivelser.
I talen vi kaller «Bergprekenen» har Jesus undervist disiplene og en større folkemengde om hva det vil si å tilhøre Guds Rike, hvilke lover som gjelder der Gud får råde. Når de så kommer ned fra fjellet, fortsetter Jesus med å helbrede de syke som kommer eller bæres til ham.
Kanskje sliten etter å ha betjent mange mennesker, velger Jesus å bli med fire av disiplene til Peters hjem i Kapernaum. Peter er gift, og har dermed en svigermor. Fortellingen om da Jesus reiser Peter sin svigermor opp fra sykesengen, har både Matteus, Markus (1,29-31) og Lukas (4,38-39) skrevet om. Mange andre syke i Kapernaum blir også helbredet.

Matteus 8,14-17: «14 Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. 15 Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. 16 Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke, helbredet han, 17 for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.»

Huskirke
Peter, som Jesus, bodde i Kapernaum. I denne byen har arkeologer gravd fram murrester av flere hus fra den tidsepoken de levde. I et større hus har arkeologene til og med funnet mosaikk med kristne symboler, noe som tyder på at her samlet de kristne seg til møter. Kanskje er dette Peter sitt hus? Det kan vi ikke vite med sikkerhet. Men, tydeligvis ble dette huset brukt som huskirke. De første kristne hadde ikke egne bedehus eller kirker de kunne samles i. Derfor ble hjemmene deres kirke, den base hvor de samlet seg for å lese Guds Ord, be og synge sammen, trøste og oppmuntre hverandre.  

Jesus hadde kalt Peter og de andre disiplene til oppbrudd. «Følg meg!» var ordren og oppfordringen han møtte sine etterfølgere med. De forlot arbeid og ofte også nær familie for en kortere eller lengre periode.
Denne fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor gir oss et lite glimt inn i disiplenes familieliv. Den viser også at kallet «Følg meg!» ikke betød at de kuttet alle bånd til nær familie. Jesus viser nærhet og ekte omsorg overfor Peter sin svigermor og hans familie. Evangelisten Markus skriver at Andreas, Jakob og Johannes også var med sammen med Peter og Jesus under dette besøket.

Berørt av Jesus
Bibelteksten fra Matteus 8 forteller at Jesus rørte ved svigermorens hånd slik at hun ble helbredet. Markus understreker at Jesus grep henne i hånden og reiste henne opp, mens Lukas forteller oss at hun hadde «høy feber», noe som var svært alvorlig på den tiden hvor medisiner trolig var færre og dårligere enn i dag.
Vi kan nærmest levende se for oss hva som skjedde. Jesus går bort til Peters svigermor som ligger syk i sengen. Forsiktig berører han hennes hånd, sier rolig og lavt noen få ord. Så griper han kvinnen i håden og reiser henne sakte, men sikkert opp. Så er hun frisk. Feberen har sluppet taket. Etter å ha stelt seg, lager hun sikkert til et godt måltid for Jesus, disiplene og familien. Sammen ferier de at hun har blitt frisk. Alle tre evangelistene skriver at hun «tjente Jesus» etter at hun var blitt reist opp fra sykesengen.

Berøre, gripe i hånden, reise opp og så begynne å tjene. Jeg tror vi også kan bruke dette i overført betydning. Når vi hører eller leser Guds ord, får Gud anledning til å berøre våre hjerter. Guds Ord griper tanke og sinn, og vi kan oppleve å bli reist opp til et nytt liv. I dette nye livet sammen med Jesus vil vi tjene ham.

Asaf, som skrev Salme 73 i det gamle testamentet, vitner på en poetisk måte om denne erfaringen når han skriver: «Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.» (Salme 73,23-24). Han hadde opplevd at Gud hadde møtt ham i en vanskelig tid i livet. Gudsnærværet kjentes nærmest fysisk som om Gud hadde grepet ham i hånden.

Jeg tror ikke vi skal tenke for komplisert om det å bli berørt av Gud. Vi som nå lever, kan ikke på samme måte som Peters svigermor fysisk oppleve Jesu hånd. Men, når vi leser og hører Guds Ord; evangeliet om Jesus, når vi ber til ham, når noen andre kristne oppmuntrer oss, så erfares det som om Jesus er nær med sin hånd, berører og reiser oss opp. En slik frelser vil vi tjene.

Helbredelse og demonutdrivelse
I Bibelteksten fra Matteus 8 leser vi at mange syke og demonbesatte ble ført til Jesus denne dagen ved Peters hus i Kapernaum. Onde ånder ble drevet ut og syke ble helbredet. Ryktet hadde ganske sikkert gått om at Jesus var i byen og at Peters svigermor var blitt frisk. «Nå er Jesus her, nå er sjansen til stede!» Slik tenkte trolig mange syke samt de som stod nær de besatte. Jesus skuffet ikke. Alle som kom til ham, gjorde han friske. Alle bundne ble satt fri.

Matteus begrunner det som her skjer med å sitere fra profeten Jesaja 53,4: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Matteus skriver at ved denne helbredelsen blir dette skriftstedet oppfylt. Markus og Lukas tar derimot ikke denne begrunnelsen og skriftstedet med når de skriver om helbredelsen av Peters svigermor. Matteus skriver til jøder. Skal han overbevise de om at Jesus er Messias og Guds Sønn, så må han knytte Jesu person og liv til det gamle testamentet. Veldig mange ganger i Matteus-evangeliet leser vi derfor uttrykket: «Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten.» Jesu person og gjerning er oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetier om en frelser og konge som skal komme for å frelse sitt folk jødene samt hedningene.

Kraften i forsoningen
Sitatet fra Jesaja 53,4 kan vi bruke både i konkret, men også i overført betydning. Jesaja skriver flere ganger om Herrens lidende tjener. Denne tjeneren skal lide for folket sitt, og så dø for dem. Denne døden skal være en soningsdød for synder folket har gjort. Sykdom derimot trengs ikke å sones. Ingen får skyld overfor Gud fordi vi er syke. Men, kraften i Jesu soning er så stor at vi allerede her i tiden kan oppleve helbredelser. Dette fordi Jesus ved sin død på korset viser oss at nå gjenoppretter han det som syndefallet ødela. Sykdom er en følge av skrøpelighet som kom inn i verden ved syndefallet. I himmelen vil vi være helt uten sorg, smerte og sykdom. Men, også allerede her i tiden får mange oppleve en forsmak av himmelske tilstander i det at mennesker blir helbredet.

En forsmak på himmelske tilstander
Hva vil så denne korte fortellingen om helbredelsen av Peters svigermor fortelle oss? For det første; Jesus kan og vil helbrede. Han har makt over sykdom og onde åndskrefter. Derfor kan vi frimodige komme til Jesus selv med små sykdommer som en feber er.
For det andre forteller denne helbredelseshistorien oss at Jesus er kommet for å gjenopprette det synden og syndefallet har ødelagt. Han gir oss små drypp av og en forsmak på de himmelske tilstander. Jesus har omsorg for sine venner, disipler og deres familier. Derfor kan vi være trygge på at han også vil ha å gjøre med våre små eller større hverdagsutfordringer.

BS 2339

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hos de første kristne ble hjemmene brukt som huskirker. Hvis huskirke var vår eneste mulighet til å samles som kristne, hva skulle du/dere ønske at tiden i huskirken ble fylt med?
  • Reflekter over/ samtal om dette at Peters svigermor med en gang hun hadde blitt helbredet stelte i stand for og tjente Jesus. Hva sier det om berøring av Jesus og viljen til å tjene ham?
  • På hvilke måter kan vi utsette oss for «Guds berøring» i dag?
  • Samtal om skriftstedet Jesaja 53,4: «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret.» Les også 1.Pet.2,24. Hvordan kan dette skriftstedet gi oss frimodighet til å be om helbredelse?
  • Tenk over/samtal om «de små drypp» av forsmak på himmelske tilstander du/dere har opplevd som kristne.

Av Svein Anton Hansen, 18.søndag i treenighetstiden. Publisert 27.sept.-23

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding