Gi en gave
Når Sannhetens Ånd kommer (Johannes 16,12-15)
Pixabay/CCL

Når Sannhetens Ånd kommer (Johannes 16,12-15)

Talsmannen, sannhetens Ånd ble ikke sendt fra himmelen for å snakke om seg selv. Nei, fremst på Åndens tunge ligger navnet Jesus. Ånden trives best når Jesus kommer i sentrum for vår oppmerksomhet.
Svein Anton Hansen, Johannes 16,12-15, søndag før pinse, publ. 25.mai-22

Vi som lever etter Jesus og de første kristne sin tid, kan være takknemlige over at de første kristne skrev ned så mye av det Jesus sa og gjorde. De fire evangeliene er fulle av Jesus-ord, historier om hva han gjorde og ikke minst hva som skjedde den siste påsken. Disippelen Johannes tok vare på flere lengre taler Jesus holdt. Den lengste talen vi har, holdt han i Jerusalem før han skulle lide og dø. Den finner vi i kapitlene 14-16 hos Johannes. Her snakker Jesus om den fred han kan gi disiplene, om at han er det sanne vintre, at disiplene først skal sørge over hans død, men så glede seg. Videre snakker han om viktigheten av å be til Gud og elske hverandre.

Flere steder i denne lange talen kommer Jesus inn på Den Hellige Ånd, som han også gir navnene «talsmannen» og «sannhetens Ånd». Et av skriftstedene han snakker om hva Ånden skal gjøre, finner vi i kap.16 versene 12-15: «12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. 15 Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.»

Mye og mer, men senere
Jesus starter i dette bibelavsnittet med å si at han «ennå har mye å si» disiplene (v.12). Dette kan vi forstå både som at Jesus bokstavelig talt har mye å si, men også har mer å si. I de tre årene Jesus og disiplene hadde vandret sammen, hadde han undervist dem om hva som skjer når Guds rike kommer, når Guds vilje skjer. De hadde blitt vitne til helbredelser og andre undere. De hadde sett mennesker bli satt i frihet fra det som de var bundet av. Jesus har mye å si om det å bli frelst, om hvem Gud er, om det kristne livet og om endetiden på denne verden. Samtidig har Jesus mer å si. Dette leser vi mer om etter at han står opp fra de døde. Da ser vi at Jesus lærer disiplene betydningen og viktigheten av å drive misjon (Matteus 28,18-20; Markus 16,15 ff; Lukas 24,44 ff.).

Det er litt uklart hva Jesus konkret mener når han videre sier: «Dere kan ikke bære det nå.» (v.12). På den ene siden kan det være at Jesus ikke tror disiplene teoretisk vil klare å forstå hva han egentlig vil lære dem. Mer trolig dreier det seg om at disiplene på nåværende stadium, før påsken og pinsen, ikke vil klare å anvende og ta konsekvensen av det Jesus vil lære dem. Derfor avventer Jesus lidelse, kors og oppstandelse samt Åndens komme, før han kan la dem ta imot alt han har å gi dem.

Sannhet
Nettopp derfor lover Jesus at han skal gi dem Den Hellige Ånd, slik at Ånden kan «veilede dere til hele sannheten.» (v.13). Tidligere i denne langen talen har Jesus satt navnet «talsmannen» på Ånden (14,26; 15,26; 16,7). Her møter vi uttrykket «sannhetens Ånd». Jesus møtte onde åndsmakter i funksjon hos besatte mennesker. Onde åndsmakter stod i ledetog med djevelen, som står som personifiseringen av løgnen. Den Hellige Ånd derimot kommer bare med sannheten. Ånden åpenbarer hva som er sant om Gud, mennesket samt veien til å bli frelst. Derfor snakker sannhetens Ånd så mye om Jesus Kristus. Når Ånden skal avsløre sannheten om mennesket som en synder, da bruker han Guds ord. Lovene og budene Gud har skapt og satt, avslører meg som en synder, en som ikke makter eller vil holde Guds gode vilje.

Heldigvis har Ånden som hovedoppgave å avsløre sannheten om hvem Jesus er og hva Jesus frelses-gjerninger betyr for oss.

Hvem, eller hva er Ånden? Her viser en liten språklig detalj oss noe viktig om Den Hellige Ånd. Selve ordet «ånd» er på hebraisk (GT) hunnkjønn og på gresk (NT) intetkjønn. Allikevel omtaler Jesus Ånden som «han». (v.13) og ikke som «hun» eller «det». Poenget er at både Gud Fader og Sønnen Jesus omtales som «han». Dermed understrekes enheten i treenigheten, ved at også Ånden omtales som «han».

Åndens oppgaver
I versene 13-14 sier Jesus noen viktige sannheter om hva Den Hellige Ånd skal ha som oppgaver når han pinsedag blir sendt til de troende. For det første skal «han veilede dere til hele sannheten» (v.13). Jesus selv omtaler seg som «Veien» (14,6). Og, de første kristne ble omtalt som de som «tilhørte Veien» (Apo.gj.9,2). Slik sett føyer det seg fint inn både i en språklig og saklig sammenheng når Ånden har som oppgave å «veilede» de kristne til «hele sannheten».
Jesus drog tilbake til himmelen før han sendte Ånden. Og, Ånden tar bolig i hjertene på alle døpte og bekjennende kristne. Slik sett leder han vår daglige vandring som kristne. Ånden gir oss dypere innsikt i de bibelske sannheter. Han hjelper oss til bedre å forstå sammenhengen og konsekvensene av å forplikte seg på Jesu lære.

Videre sier Jesus at talsmannen har følgende oppgaver: «han skal tale» og «han skal forkynne» (v.13). Talsmannen er Ordets Ånd. Vel gjør Ånden tegn og under. Samtidig forblir hans viktigste oppgave å holde ryktet om Jesus levende blant de kristne. Jesu gode navn og rykte holdes varmt og levende når evangeliet forkynnes, når Guds ord deles.

Hva mener Jesus når han sier at Ånden skal «forkynne de kommende ting» (v.13)? Andre bibelutgaver oversetter dette med: «gjøre kjent for dere det som skal komme.» (Bibel 2011). Noen tenker at det her er snakk om en «kontinuerlig åpenbaring», altså at nye sannheter om Gud og frelsen vil bli åpenbart i århundrene som følger etter Jesus. I den katolske kirke lærer man at den kirkelige tradisjon og kirkemøters vedtak nærmest sidestilles med åpenbaringen i Bibelen. I mer karismatisk-spiritualistiske retninger legger man sterkere vekt på åpenbaringer gitt ved åndsopplevelser. Dermed kan Bibelen fort komme i skyggen for åndsopplevelser.
Jeg tror i stedet Jesus med uttrykket «de kommende ting» viser til at Den Hellige Ånd i tiden som kommer skal åpenbare for disiplene en enda dypere innsikt i de sannheter Jesus allerede har talt om og de frelses-gjerningene han utførte den siste påsken.
Samtidig vil det være uheldig og ubibelsk å utelukke at Ånden kan gi enkeltpersoner innsikt i sannheter Bibelen ikke konkret omtaler.

En herlig oppgave!
«Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» (v.14). Dette er den siste oppgaven Jesus i bibelteksten fra Johannes 16 sier at Ånden skal ha. Og for en herlig oppgave! Talsmannen, sannhetens Ånd, ble ikke sendt fra himmelen for å snakke om seg selv. Nei, fremst på Åndens tunge ligger navnet Jesus. Ånden har et bankende hjerte for at flere skal få høre om den frelse Jesus ordnet klar for alle mennesker. Derfor trives Ånden best når Jesus kommer i sentrum for vår oppmerksomhet. Mange har brukt følgende bilde for å si noe avgjørende om Åndens oppgave: Han er scenearbeideren som drar sceneteppet til side, slik at menneskene får se hovedpersonen for Guds frelsesplan på scenen – Jesus Kristus.

Treenigheten
I vers 15 uttrykker Jesus selv treenigheten på følgende måte: «Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han [Ånden] tar av mitt og forkynner for dere.» Alt har sitt opphav hos Gud Fader. For å fremme sin vilje blant menneskene, sendte Faderen Sønnen til jorden. Og, Jesus uttrykker sitt oppdrag på følgende måte: «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» (Johannes 5,30). Linjen som starter hos Gud Far, fortsetter til Jesus Kristus og avsluttes hos Ånden. Sannhetens Ånd tar av det Jesus allerede har fått av Gud, og forkynner det videre til oss som er Jesu disipler. Det vi som kristne dermed mottar fra Ånden, har sitt opphav i Guds hjerte.

BS 108 (2221)

Spørsmål til samtale og selvrefleksjon:      

  • Hva tror du/ dere ligger i begrepet «ennå har jeg mye å si dere» (v.12)?
  • Den Hellige Ånd er «sannhetens Ånd». Hvilke sannheter vil Ånden vise oss? Reflekter over/ del sammen noen sannheter Ånden har vist deg/ dere.
  • Ånden har som oppgave å «veilede» de troende. På hvilke måter og hvilke redskaper bruker Ånden i denne veiledningstjenesten?
  • Samtal om ulike måter å forstå begrepet «de kommende ting» på. Hvilke fallgruver finnes i å forstå uttrykket rett?
  • Ånden skal «forherlige Jesus». Del opplevelser/ situasjoner der du opplevde at Jesus ble stor for deg.

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding