Gi en gave
Den rette døren og den gode hyrden (Johannes 10,1-10)
Pixabay/CCL

Den rette døren og den gode hyrden (Johannes 10,1-10)

Jesus presenterer seg selv som døren som åpner for et liv med Gud, et liv hvor Jesus som den gode hyrde selv beskytter sine sauer.

Det å bli sammenlignet med en sau, skaper ikke nevneverdig stor begeistringen hos noen av oss. For vi ser vel ofte på sauene som noen trege og litt dumme dyr. Jesus brukte likevel noen ganger dette bildet med ham selv som hyrde og vi mennesker som sauer. Dette gjorde han når han skulle forklare hvor avhengige mennesket er av ham og hvilke gode hensikter han har for oss. Mest kjent av sauefortellingene er nok lignelsen om den gode hyrde som vi finner i Johannes kap.10. I versene foran snakker Jesus om at han også er døren inn til sauene. Ja, han er den eneste veien for mennesker som vil leve med og bli kjent med Gud. Også lignelsen hos Lukas (kap. 15) om den ene bortkomne av totalt 100 sauer, har blitt en viden kjent og elsket fortelling.

Evangelisten Johannes har gjengitt følgende fortelling av Jesus:

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvokteren opp. Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere. Men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» (Joh.10,1-10)

Forstå lignelsen
I starten av lignelsen presenterer Jesus seg som døren inn til sauene, altså et bilde på ham og oss mennesker. Etter at han har fortalt denne lignelsen, virker det som om de som hørte på forstod lite av hva Jesus mente. Derfor forklarer Mesteren lignelsen ved å si at han selv både er døren samt den gode hyrde.

Jesus brukte ofte symbolsk og billedlig tale når han skulle få fram et eller flere åndelige poeng og sannheter. Bildet med sauer og en saueinnhengning var nok rimelig godt kjente i datidens jordbrukssamfunn. Så det var nok ikke selve bildebruken som var vanskelig å skjønne. Men hva mener Jesus med disse «fremmede» og uttrykksmåten «alle som er kommet før» ham? Og, hva vil det si å kjenne Jesu røst?

Tilhørerne bestod både av Jesu disipler og jødiske religiøse ledere. Dermed kjente de fleste godt til bildebruken fra Det gamle testamentet med Herren Gud som Israels hyrde. Jesus sammenligner seg altså med Herren Gud selv. Dette opplevdes provoserende for fariseerne og de skriftlærde. De anså en slik måte å ordlegge seg på som gudsbespottelig.

Andre hyrder med dårlige hensikter
Jesus starter lignelsen med å si at mange ønsker å komme inn til sauene. «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver.» (v.1).

Mange har interesse av å få mennesker fanget i ulike religiøse, politiske eller ideologiske meninger, livssyn og verdensbilder. Det er kamp om makt, meninger og dermed om tanken og menneskehjerter. Jesus setter ord på at ikke alle har gode hensikter. Noen opptrår som tyver som vil stjele gudstroen fra Jesu etterfølgere. Det er de som ikke vil gå om Jesu person og lære når de vil fange vår oppmerksomhet. Disse kaller Jesus for «tyver og røvere» og «de som har kommet før meg». Kanskje tenker Jesus her på falske profeter og messiaser som levde i tiden før ham. Like trolig tenker Jesus på datidens religiøse ledere, fariseerne og de skriftlærde. Og, Djevelen selv opptrer som en som bare vil stjele fra Gud og ødelegge for oss mennesker. «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge.» (v.10). Slik omtaler Jesus den onde djevel.

Døren inn til Gud
«Jesus talte da igjen: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er døren inn til fårene.» (v.7). «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst.» (v.9). Selvsikker og med gudommelig autoritet presenterer Jesus seg selv både som den riktige døren inn til menneskehjertene og som den eneste døren inn til Guds rike. Jesus presenterer seg ikke som en av mange veier til Gud. Nei, han er den eneste veien for mennesket inn til himmelens og jordens skaper. Vel finnes det mange veier til Jesus, men det finnes kun én vei til Gud. Som Jesus selv sier det; den som går inn til Gud gjennom ham skal bli frelst.

Døren ut til verden
Dessverre tenker flere at å tro på Jesus, leve med ham og kalle seg en kristen er oppskriften på et trangt, kjipt og kjedelig liv. Men den som har levd noen år med Jesus, han og hun har erfart rikdommen og friheten ved å leve i troen på ham. Når Jesus forklarer lignelsen, så sier han at den som tror på ham «skal gå inn og gå ut og finne føde» (v.9) og «jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» (v.10).

Jesus som den gode hyrde legger ikke opp til at den troende skal sperres inne i et trangt rom. Nei, fordi vi er trygge på at den gode hyrden følger og veileder oss, så kan vi fritt finne beite og føde i hans nærhet.

Kanskje vil noen mene at Jesus tar vel hardt i når han sier at vi skal erfare et liv i overflod. Men da må vi ikke tenke materialistisk; at Jesus lover oss overflod av materielle goder. I Bibelens språkbruk betyr et liv i overflod at den troende kan regne med at Gud gir et menneske det han trenger, at Gud ikke forlater oss når vi opplever vanskelige tider. Det innebærer å leve i og under Guds velsignelser, mer enn at en Jesus-etterfølger kan forvente seg materiell rikdom og velstand.

Alt godt den gode hyrde gjør
I denne lignelsen ligger hovedvekten mer på Jesus som døren enn ham som den gode hyrde. I de påfølgende versene utdyper Jesus mer hva det vil si at han er den gode hyrde. At Jesus presenterer seg som døren, betyr at han er inngangen til og forbindelsen mellom Gud og mennesket. At Jesus er den gode hyrden, innebærer at han vil lede oss gjennom livet. 
«Fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst.» (v.3-4). Den gode hyrden kjenner sauene sine ved navn.

Tenk så stort og flott at Jesus kjenner akkurat meg blant verdens milliarder av mennesker. For Gud og Jesus er vi ikke et nummer, nei, han tiltaler oss med vårt rette navn. Å ha et navn og ikke være et nummer i rekken, det sier noe om vår identitet og verdi.

Sauene kjenner også igjen hyrdens stemme. En fremmed og ukjent hyrde vil de ikke følge. Mange stemmer roper på et menneske. Mange religiøse og politiske stemmer og retninger vil fange vår oppmerksomhet. Men jo lenger den troende lever med Gud og blir kjent med hans stemme, jo lettere kjenner vi igjen den gode hyrdes røst.

Og – hvor hører så en troende den gode hyrdes stemme? Det skjer når vi leser Guds ord og hører kristen forkynnelse. Gud kan også tale til oss gjennom opplevelser og andre mennesker. Han kan også tale gjennom en stille og forsiktig påminnelse i vårt indre om det gode og rette.

Jesus som hyrde går foran sauene og leder dem på de rette stier. Slik synges og forkynnes det i Salme 23. «Herren er min hyrde, det mangler meg ingen ting. Han lar meg [sauen] ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.» (v.1-3). Han åpner opp og skaper trygge rom for sine sauer, sine etterfølgere.

Gir sitt liv
I et av versene etter bibelavsnittet fra Johannes 10,1-10, sier Jesus at han gir sitt liv frivillig for sauene (v.18). På korset Langfredag viste Jesus sitt hjerte for menneskene da han som den gode hyrde gav sitt liv for sauene. En slik kjærlighet, et slikt offer har neppe en annen hyrde noen gang vist overfor sine sauer. Ved å gi sitt liv, ved å sone for menneskenes synder, åpnet Jesus døren inn til samfunn med Gud nå i tiden og fellesskap med ham i evigheten.

BS 2415

Spørsmål til selvrefleksjon og samtale:

  • Hva mener Jesus når han omtaler seg selv som «døren»?
  • Hva er de dårlig hyrdene ute etter?
  • Hva kjennetegner en god hyrde?
  • Hva tror du/ dere Jesus mener med at han har kommet for at vi «skal ha liv og overflod»?
  • Hvorfor tror du/dere at mange ikke helt forstod denne lignelsen?
  • Prøv med egne ord å sette ord på hva det betyr at Jesus er din «dør» og din «hyrde».

Av Svein Anton Hansen, Noreapastoren

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding