Gi en gave

1977

Onsdag 23. mars leverer Norea Radio en søknad til Det Kongelige Kirke og Undervisningsdepartementet (KUD) om sendetid over NRKs reservenett. Søknaden blir avslått. Norea starter med norske daglige sendinger på mellombølge fra Radio Luxembourg. Den norske sjømannsmisjon slutter med sine sendinger over TWR, Bonaire. Sendingene har pågått siden 1965, først via HCJB i Equador og siden via TWR Bonaire.
1977

Begrunnelsen for søknaden var en paragraf i kringkastingsloven som sa følgende: «Kongen kan i særlige tilfeller gi andre (enn NRK) tillatelse til å drive en begrenset kringkastingsvirksomhet. Det kan settes vilkår for en slik tillatelse.» 

Avisen Vårt Land kommenterte søknaden i en leder 26.03.1977, og avsluttet slik: «Monopolsystemet bør ikke oppheves, men oppmykes. Her bør være plass for å ta imot et kvalifisert tilbud fra Norea Radio i NRK». 

Det sier seg selv at sendinger over riksnettet ville innebære en stor mulighet til å nå større lyttergruppe med kristne program. Flere politikere støttet tanken om at organisasjoner på denne måten skulle få slippe til i NRK. 

Det Kongelige Kirke og Undervisningsdepartement svarte følgende til Norea 15.06.1977:

SØKNAD OM SENDETID PÅ RIKSNETTET FOR NOREA RADIO.

Norea Radios søknad av 23/3 d.å. om å få sende på riksnettet er blitt oversendt NRK til uttalelse. I brev av 5/5 d.å. uttaler NRK:

"Ifølge kringkastingslovens # 1 kan Kongen i særlige tilfeller gi andre enn NRK tillatelse til å drive en begrenset kringkastingsvirksomhet. NRK vil anta at en så vidt omfattende og permanent virksomhet som den Norea Radio søker om å få drive ville gå ut over den ramme kringkastingsloven setter for andres eventuelle kringkastingsvirksomhet.

Å innvilge søknaden ville representere noe radikalt og epokegjørende nytt i forhold til den praksis som har vært fulgt siden NRK ble opprettet. Det ville dessuten åpne adgang for krav om sendetid fra en lang rekke organisasjoner som mener de får for liten plass i NRK i dag.

NRK finner at det ut fra den nåværende mediasituasjon ikke er ønskelig å medvirke til en endring som nevnt og må sterkt fraråde at søknaden fra Norea Radio imøtekommes".
Dep. har forstått søknaden slik at Norea Radio søker om adgang til å få benytte NRK`s anlegg til kringkasting av programmer. Det framgår av siste avsnitt av brevet fra NRK at den ikke ønsker å stille sine anlegg til disposisjon for Norea Radio.

Dep. finner for sitt vedkommende å måtte konstatere at det ligger klart utenfor vår praksis å disponere over NRK`s sendetid og anlegg. Det er heller ikke aktuelt for oss å vurdere noen endring i denne praksis, særlig fordi eventuelle endringer vil åpne for konsekvenser som på forhånd er uoversiktlige, men i alle tilfeller vil endre NRK`s rammevilkår på vesentlige måte. Dep. er altså enig med NRK på dette punkt.

Da det ikke er søkt om dispensasjon fra kringkastingsloven for sending av programmer fra annet anlegg, er det ikke aktuelt for dep. å ta standpunkt til om samtykke kan gis etter kringkastings lovens # 1 andre ledd.

Etter fullmakt E. Skadsem. 

 

Norea startet dette året med daglige norske sendinger fra Radio Luxembourg’s mellombølgestasjon. Det var lederen for TWR, Europa Eugene Priddy som kontaktet Radio Luxembourg sommeren 1976 med forespørsel om å få sende kristne programmer fra den populære mellombølgesenderen. Ledelsen for stasjonen var lite innstilt på tanken om kristne program. De hadde dårlig erfaring med dette fra tidligere. Ledelsen for stasjonen gikk likevel med på å møte presidenten for TWR, dr. Paul E. Freed. Det ble drøftet hvilke programtyper TWR ville å sende hvis de fikk sendetid. Dr. Freed fortalte at de kom til å sende evangeliserende programmer med tanke på å nå Radio Luxembourgs ungdommelige lytterskare. TWR la frem sin versjon av ungdomsprogrammet «Contact» produsert av David Adams, TWRs leder i England. Det ble til slutt aksept for engelske programmer, deretter ble det ble det også innvilget sendetid for norske sendinger til Skandinavia. 15. september 1977 ble første TREFFPUNK 208 kringkastet. 

TREFFPUNKT 208 skilte seg ut fra Noreas tidligere programtyper. Mottakelsen var positiv for de fleste lytterne. Tilbakemeldingene til Norea via brev og telefon var ofte til oppmuntring, men man fikk også fra tid til annen sterk kritikk av innhold. Ikke minst av sang- og musikk som ble sendt. Innhold og sangutvalg ble drøftet internt i Norea, og det ble vedtatt å gjøre visse endringer i programkonseptet. To av nøkkelpersonene i Norea Radio valgte å si opp sine stillinger på grunn av dette.

Jon Kvalbein, formann i Norea Radio foretok en tre måneders reise til Østen. Han kom tilbake til Norge i begynnelsen av august og rapporterte blant annet fra Japan, Hong Kong, Indonesia, Taiwan. 

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 3000.63.49494

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding