Gi en gave
Kjærlighet i ekteskap og familie

Kjærlighet i ekteskap og familie

Ekteskap og familie er under kraftig press i Europa og Amerika. Samboerforhold er vanlige, ekteskap oppløses ofte, nye samlivsformer bidrar ikke til velvilje for barn eller mulighet til å få barn. Dette er mer urovekkende enn klimakrisen.

For historien viser at de samfunnene som har lagt vekt på monogami – avhold før ekteskapet og troskap i ekteskapet – de lykkes og vokser. Den stabile kjernefamilien skaper personer som får overskudd til å sette seg langsiktige mål, ta initiativ og vise pågangsmot. Mens familieoppløsningen ofte er første skritt i oppløsningen av et samfunn. (Dette har jeg fra forskere som Carle Zimmermann, Peter Berger, Thomas Sowell og Jan Brøgger)

Derfor er det viktig å sette oss inn i Guds vilje. Bibelen gir klar veiledning og gode holdepunkter for hvordan vi skal leve i forhold til det sjette budet.

Av Asbjørn Kvalbein

Vi leser fra 1Tess 4:3-8:

«For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt, det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske, han avviser Gud, som gir dere sin hellige Ånd.»

Hellig levemåte

Dette er Guds vilje at dere skal være hellige. Paulus skriver i sitt eldste brev, Tessalonikerbrevet, til en forsamling der alle er forholdsvis nye kristne. Han kaller dem forresten ikke kristne. Hans uttrykk er: De hellige. Hellige mennesker trenger ikke å skille seg ut i klesdrakt, språk eller levemåte. Men i sin tankegang, i holdninger og livsmål skiller de seg ut fra de verdslige.

Som hellige avviser dere, holder dere avstand til hor, skriver Paulus. Hor kan synes å være et gammeldags og uforståelig ord. Men det er stadig i bruk, også i moderne avisspråk.

Hor innebærer brudd på det sjette bud, sex utenfor ekteskapet. Det er usunt, det er ikke det Gud ønsker for oss. For i utenomekteskapelig sex søker vi ikke å bli ett med den andre personen. Det er store sjanser for følelsesmessig skade og smerte. Når et forhold tar slutt, så blir vi skilt fra denne personen følelsesmessig og åndelig. Seksuelt samvær er ikke bare en fysisk handling. Det er ikke noe tilfeldig med sex. Det er derfor seksuelle overgrep er så ødeleggende.

Vi skal i ekteskapet forene oss med den andre på det aller dypeste nivået. Vekst i en seksuell relasjon er noe som skjer over tid med en person i rammen av ekteskapet, ikke med mange partnere. Førekteskapelig sex handler ofte bare om sex. To mennesker er blitt forenet uten å gi noen løfter.

Når du engasjerer deg i sex forut for ekteskapet eller utenom ekteskapet, skaper du en forbindelse med en annen på et dypt nivå, men uten å være forpliktet på kjærlighet og ekteskap. Du søker ikke å bli ett med den andre. Du prøver bare å tilfredsstille dine egne lyster og drømmer.

Finne den rette

Så går Paulus over til å snakke om det positive. Dere må vite, få kunnskap om, lære, hvor viktig det er å få sin egen ektefelle, sin kone eller mann. Måten det skal skje på, er preget av det hellige, på en måte som er annerledes enn verdens måte. Det skal skje på en ærefull, respektabel måte.

Hedningene tenker annerledes. De lar lystene styre valget, de står i fare for bare å se på det ytre. Den som kjenner Gud, vet at menneskets sjel og ånd er viktigere enn det synlige.

Jeg vet at mange unge sliter med det å finne den rette. Ikke få har en grunnleggende utrygghet i forhold til en av det motsatte kjønn. En er usikker på om en klarer å takle forskjellighet og eventuelt konflikter. Mange har sett på nært hold havarerte ekteskap. Å kommunisere en grunnleggende trygghet og bekreftelse er noe en bør lære og øve seg i.

Hvis en gutt og jente prøver å bli kjent med hverandre, blir de altfor fort plassert som et par. Å finne naturlige møteplasser der kristen ungdom møtes i trygghet og åpenhet, uten sexpress og forventningspress, er en viktig oppgave.

Modnes som personlighet

Det handler også om å modnes som personlighet. Har jeg en sunn selvfølelse? Sliter jeg med mindreverdskomplekser? Klarer jeg å sette ord på at jeg har problemer med angst og depresjoner? Vet jeg hvordan jeg da virker på andre?

Den som vil vinne seg en ektefelle, bør vite med seg selv hvem en er og hva en står for. Kjenne sine sterke og svake sider. Du bør ha et avklart forhold til foreldrene dine, ta med det beste fra dem, og legge til side det du ikke vil føre videre.

Hvis ikke slike ting er avklart, kan en lett blande sammen ekteskapsproblemer med foreldreforhold-problemer. Altfor mange syns det er lettere å bryte ut av ekteskapet enn å ordne opp i sine egne problemer. Også på dette området gjelder det å vise sann kjærlighet, som er i slekt med sannhet, tålmodighet og trofasthet og mange andre gode egenskaper.

Grenseoverskridende

Vers 6 taler egentlig om grenseoverskridende adferd, og å utnytte andres svakhet på grunn av alder eller uvitenhet. Når det i vers 5 er snakk om kone og i vers 6 om bror, ser jeg ikke bort fra at Paulus også har i tanke tilfeller der eldre menn forgriper seg på yngre gutter, såkalt pederasti, og annen homofil praksis.

Noen vil si at de ikke vil høre på moralistiske, innskrenkede personer, men Paulus understreker at i slike krenkelser har vi med Gud å gjøre, han vil straffe moralske lovbrudd, enten det handler om heterofile eller homofile forhold.

Apostelen avviser i senere brev en gnostisk tankegang som sier at kroppen er noe jeg kan bruke som jeg vil, at den kan sees på som et leketøy for lystene. Nei, du ikke bare har, du er din vakre, Gudskapte kropp. Å misbruke kroppen ved uren atferd har med helliggjørelsen din å gjøre. I vers 8 sier han enda en gang at her er det ikke snakk om ulike meninger, som strenge predikanter ynder å ta fram, nei, å avvise apostelens ord er å avvise Gud og Den hellige ånd.

I dag er man visst opptatt av at ethvert behov må tilfredsstilles så fort en kan. Men ond lyst er seksuelle begjær som rettes i feil retning eller ikke blir kontrollert. Gud ga oss evnen til å kontrollere våre lyster. Gud skapte oss ikke til å bli dominert av hormoner.

Gud ga oss lysten. Men vi må ikke slippe den løs så vi utnytter en annen for å tilfredsstille våre egne seksuelle behov.

Pornografi

Pornografi på nettet er en fristelse for mange. De som oppsøker slikt, søker kanskje en meningsfull, nær kjærlighetsrelasjon. Men pornografi fører bort fra det ekte og sanne. Pornografi tar bort respekt, kjærlighet, sann glede, sunt fellesskap og hellighet. Det er ikke lenger noen helhet mellom ånd, sjel og kropp.

Dessuten skaper pornografi et urealistisk bilde av sex og skaper i oss lyster som aldri kan bli tilfredsstilt. Dermed kan mange bli avhengige av det, nesten som et rusmiddel. Å se pornografi skaper en kjemisk og psykologisk respons i kroppen som forlanger mer og mer. Slike reaksjoner kan heve terskelen for sunne drifter slik at en blir dysfunksjonell i seksuallivet.

Hvis du virkelig ønsker å såre Gud, så utnytt mennesker til egoistiske formål. Gud har ikke skapt oss til å skille fra hverandre kjærlighet og sex. Sex er hellig og er aldri skapt til å bli utnyttet.

Steng for fristelsene

Å leve et hellig liv handler om at du ikke setter deg i situasjoner der du blir fristet. Hvis du kjemper med å ty til pornografi, så stans nå, rensk opp i datautstyret ditt, finn en du kan snakke med og være ansvarlig overfor. Pornografi kan være avhengighetsskapende og ødelegge forholdet til den fremtidige eller nåværende ektefellen din.

Gud ønsker for deg at du blir hel i din tro. At du vokser i hellighet og kjærlighet. At du blir solid bygd opp både følelsesmessig, åndelig, kroppslig og mentalt.

Hvordan kan jeg hindre at jeg får lystpregede tanker? Jeg kan ikke skru av hjernen, blir det innvendt. Luther ga et klokt råd: Du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt, men du kan hindre dem i å bygge reir på hodet. La bare det onde fly forbi deg, men la det ikke slå seg ned i tanke og sinn.

De enslige

Må alle gifte seg? Nei, Guds kall og Guds ledelse kan føre til at noen lever enslig. De har ikke noe mindreverdig liv. De kan gå glipp av noe, men vinner på andre områder. Se det ikke som et nederlag at du ikke finner en å gifte deg med.

I en ekteskaps- og familiefiendtlig tid minner jeg om at Bibelen oppmuntrer til at unge stifter hjem og familie, og gjerne får mange barn. Mange vil i dag utsette ekteskap til de har både god økonomi, utdannelse og jobb. Men flere opplever at den biologiske klokken tikker fortere enn de tenker, og plutselig blir familiedanning mer komplisert og krevende. Herren elsker barn, samfunnet trenger barn, barn er en velsignelse. Barn er en rikdom, ikke først og fremst en utgiftspost. Hjem og familie er trygge byggesteiner i samfunnet, de er treningsarenaer der vi øver oss til å fungere godt i alle andre sammenhenger i samfunnet.

Mot samboerskap

Jeg har fått spørsmålet: Vis oss ett eneste ord i Bibelen som avviser samboerskap. Da svarer jeg: Ja, et slikt ord fins i Hebr 13:4: «La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.»

Som ofte ellers i Bibelen ligger det viktige poenger i detaljene. Her står det rett fram: La ekteskapet holdes i ære. Ektesengen, det står nøyaktig: Stedet der samleiet foregår. Stedet betegner handlingen. Vi kalles til renhet – det vil si innen ekteskapets ramme. Når det står ekteskapet holdes i ære, vil det si: Vi skal vise respekt for ekteskapet som en god skaperordning fra Guds side.

Ekteskapet universelt

Det er merkelig hvordan ekteskapet er en universell ordning, den praktiseres i alle kulturer. Blant svært mange folkegrupper feires ekteskapet med en stor fest, en offisiell markering som involverer både storfamilie og nærmiljø. Det handler ikke bare om de to som gifter seg. Det er to familier som går inn i en symbiose. Partenes slektninger møtes. De to står ikke alene. De har foreldre og besteforeldre, tanter og onkler, fettere og kusiner. De kan alle være til hjelp når noe vanskelig oppstår. Ja, slektenes liv kan gi svar på hvorfor forhold utvikler seg som de gjør. Det kan gi forståelse, tålmodighet og kjærlighet. I vanskelige ekteskapsrelasjoner kan ofte svaret ligge i hverandres familiehistorie. Den er fattig som avviser ekteskapet som ramme for samlivet sitt. Guds vilje er at ekteskapet som ordning holdes i ære av alle.

Tilgivelse

Har du allerede blitt skadet på grunn av usunn eller uren seksuell aktivitet? Jesus sier: Se, jeg gjør alle ting nye. Ikke noe er utenfor Guds område av kjærlighet, tilgivelse og gjenløsning. Jesus forstår fristelse. Han sto fram her i verden som menneske og møtte fristelse som alle andre. Men hans makt og kjærlighet kan hjelpe deg til å overvinne og gjøre alt nytt. Ingen av oss er fullkomne. Vi synder alle og gjør feil. Men den gode nyheten er at Guds nåde dekker over alle svakheter og gir oss styrke til å foreta kloke valg og leve sunne liv.

Holdninger i hverdagen

Hva med livet i familien, forholdet mellom ektefellene i hverdagslivet? Bibelen gir praktiske råd som handler om holdningene våre. Rådene er ikke så populære, dels fordi de blir misforstått, dels fordi de blir anvendt på den andre og ikke på en selv. Hør hva Paulus skriver i Efeserbrevet, 5:21 og utover:

«Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv.»

Til kvinner

Ordet underordning betyr å være ydmyk, innta en posisjon der jeg står til tjeneste, der jeg ikke vil herske eller undertrykke. Når jeg underordner meg min ektefelle, løfter jeg ham eller henne opp, gir ære, frimodighet og hjelp til å bære ansvar. Begge skal underordne seg under hverandre, ifølge vers 21, kvinnen underordne seg i henhold til vers 22.

Bryter ikke dette med tidens idealer om likestilling? Nei, ikke hvis vi forstår det hele ut fra kjærlighetens verden, og ikke i sammenheng med maktkamp.

Til menn

For det som sies til mannen, er enda mer krevende enn det som sies til kona:

«Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.» (Ef 5:21-31)

Kristus elsket så høyt at han ga livet sitt for menigheten. Mannen kalles til å vise en tilsvarende selvutslettende kjærlighet. Du blir ikke lykkelig gift før du har lært å inngå en skilsmisse fra din egen egoisme og selvdyrkelse. Det er krevende formaninger til både mann og kone. Når begge elsker hverandre, underordner seg hverandre, løfter hverandre opp, blir det harmoni i ekteskapet. Når begge er blitt selvstendige i forholdet til foreldrene sine, når de slutter å anklage dem eller lar seg styre av dem, men har et voksent forhold til dem, er det lagt et godt grunnlag for harmoni i ekteskapet.

Barn og oppdragelse

Bibelen har også en god veiledning om barn og oppdragelse, Ef 6:1-4:

«Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte: så det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.»

På en mild og fast måte trenger barn å lære lydighet overfor foreldre og andre som er satt over dem. Når vi er voksne, skal vi leve selvstendig, vi skylder ikke foreldrene lydighet. Men så lenge de lever, skal de vises ære og takknemlighet.

Barn går igjennom mange faser, også med trass og utprøving av grenser. Da skal vi som foreldre vise kjærlighet og tålmodighet. Ikke vekke sinne eller trass, men i alle ting vise omsorg. Med mild hånd vise rett vei og lære dem Herrens vilje.

Forbilder

Foreldre kan føle seg maktesløse når skole, venner og media tar så mye av barnas tid og oppmerksomhet. Men vi kan som foreldre organisere faste måltider og sette grenser for mediebruk. Vi kan være forbilder i bruk av tid, medier og praktisere gjestfrihet som en positiv verdi. Vi kan bevisstgjøre dem på sannheten som en sentral verdi og ruste dem mot å drives av all slags motemeninger. Det er kanskje vanskeligere nå enn før, men det er ikke umulig å vise barna den rette veien.

Hva vil du helst høre i begravelsen din – sjefen som skryter av jobben du har gjort på kontoret, eller barnet ditt som takker for alt du har gitt det av tid og oppmerksomhet?

Voksne barn

Jeg vet det er noe vanskelig for mange foreldre som trodde at det viktigste med å få barn, ble man ferdige med når barna passerte myndighetsalderen. Men deretter kan det skje ting selv i de beste familier. Narkotikabruk, samboerskap, utroskap, alkoholavhengighet, ekteskapskonflikter, barnemishandling, homoseksuell livsstil, økonomiske kriser, brudd i relasjoner, og så videre.

Hvordan skal du som kristen mor eller far forholde deg? Mange sliter med dette og spør om råd. Her er ikke sted og tid til å gi nyanserte råd. Men en ting må alltid prege oss som troens mennesker: Kjærlighet til våre nærmeste. Og kjærligheten vil som regel finne veier.

Vi som har vært gjennom det meste som livet byr på av utfordringer innen ekteskap, oppdragelse, familieliv og å takle neste generasjon, kjenner på stor ydmykhet. Mye gikk skeis. Mye ble forsømt.

Begynne på nytt

Men om hjertet fordømmer oss, er Guds større enn vårt hjerte. Johannes skrev: «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.» (1Joh 5:13)

Kristus kom for å sette oss fri fra ting som binder oss og dominerer livet vårt. I dag kan du begynne på nytt. Ta imot Guds tilgivelse og vandre i et nytt liv. Du kan begynne på nytt ved Guds kraft, nåde og kjærlighet.

OPL387

Vi vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved troen på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier nasjonalt og internasjonalt.

Gi en gave

Kontakt oss

38 14 50 20

Bergtorasvei 120,
4633 Kristiansand

post@norea.no

Kontonummer: 8220.02.90158

Vipps-nr: 74066

Send oss en melding